TOKYO KEIKI Vane Pump

Contact Now

TOKYO KEIKI SQP2-21-1C2-L-18 Vane Pump

170 mm 2 mm
520 kN 47 mm

TOKYO KEIKI SQP3-30-86C2-18 Vane Pump

172000 N 150.0000 mm
Two Seals 186000 N

TOKYO KEIKI SQP3-30-86C2-18 Vane Pump

Shield & Seal 1.50 mm
7500 rpm 38.10 mm

TOKYO KEIKI SQP41-50-8-86BA-18 Vane Pump

3 200 min-1 59.600 kN
230 mm 3 mm

TOKYO KEIKI SQP4-60-86-C-18 Vane Pump

7000 rpm 13700 N
10.00 mm 6000 rpm

TOKYO KEIKI SQP3-35-86-C-18 Vane Pump

120.000 mm 1.00 mm
423000 N 2600 rpm

TOKYO KEIKI SQP2-19-86-C-18 Vane Pump

62.0000 mm One Shield
25.40 mm 20400 N

TOKYO KEIKI SQP1-14-86-C-15 Vane Pump

68.04 g 30.163 mm
11.6 kN 17.8 kN