TOKYO KEIKI P Series Piston Pump

Contact Now

TOKYO KEIKI P31V-FRS-11-CMC-10-J P Series Piston Pump

52 NTN
0.0 17 mm

TOKYO KEIKI P21VMR-10-CMC-20-S121-J P Series Piston Pump

SNR 44
37 0,818 Kg

TOKYO KEIKI P16V-RSG-11-CMC-10-J P Series Piston Pump

220 0.0
Bearings 220x340x118

TOKYO KEIKI P16V-RS-11-CC-10-J P Series Piston Pump

20 mm 12x21x46
1,3 mm Samick

TOKYO KEIKI P8V-MR-10-CB-10 P Series Piston Pump

204 kN 42
8,92 Kg 7034 C